IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 

 1. V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

   

 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

   

 3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:
  • písemně elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@specskolanj.cz
  • nebo v listinné podobě na adresu Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  • osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
  • nebo telefonicky

   

 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

   

 5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

   

 6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

   

 7. V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
  • samostatně výdělečnou činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správu svěřeneckého fondu,
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

   

 8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

   

 9. Pro oznámení lze využít přiložený formulář nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení pověřené osoby Martina Boháčová
Adresa pro zasílání písemných oznámení  Komenského 509/64, 741 01, Nový Jičín
Telefon 734414194
e-mail whistleblowing@specskolanj.cz