Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 24% (37533)

Celkem hlasů: 158889
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Poskytované služby

 

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika z důvodu posouzení školní zralosti, odkladu povinné školní docházky, výběru  a doporučení k zařazení do mateřské, základní a střední školy, řešení výukových i výchovných problémů, posouzení nároku k přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte, profesní orientace
 • metodické a terapeutické služby
 • informační a poradenské služby rodičům, pedagogům v oblasti a vzdělávání dětí, žáků a studentů se  zdravotním  postižením
 • zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžného typuškol
 • podpora, pomoc a následná péče při integraci dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením do běžných škol
 • konzultace s pedagogy při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • doporučení  ke vzdělávání dětem a žákům, studentům  do škol zřízených pro žáky dle § 16, odst.9 ŠZ
 • doporučení  podpůrných opatření žákům v běžných i speciálních školách zřízených pro žáky dle § 16,  odst.9 ŠZ
 • doporučení odkladu povinné školní docházky
 • odborné poradenství, konzultace,zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a jejich výpůjčka

 

 

Další poskytované služby:


 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku

Služby tzv. rané péče zahrnující podporu rodiny s dítětem s postižením během prvních let jeho života. Podpora spočívá v komplexním poradenství zaměřeném na optimální rozvoj všech schopností dítěte především v oblasti smyslového vnímání s využitím prvků bazální stimulace, v oblasti rozvoje motoriky, komunikačních dovedností.


 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností

Je využívána zejména metoda neverbální komunikace : Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) a Znak do řeči.


 • Komplexní speciálně pedagogická péče předškolním dětem s tělesným nebo mentálním postižením

Práce s dítětem je zaměřena na rozvoj zrakového, sluchového vnímání, jemné motoriky, grafomotoriky, početní představy, prostorové orientace a sebeobsluhy. Cílem je příprava na zaškolení.


 • Ambulantní logopedická péče poskytovaná dětem, žákům s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou.

 

 • Podpora smyslové  stimulace ve „snoezelenu“

Probíhá v tzv. multisenzorické místnosti ("snoezelen") s využitím prvků aromaterapie, muzikoterapie, dětských  masáží či stimulací.


 • Setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ zřízených pro žáky dle §16/9 školského zákona především z novojičínského regionu

Podmínky a pravidla spolupráce SPC se školami  v daném školním roce, změny v legislativě, informace k rediagnostice žáků a vyhodnocování podpůrných opatření ve školách, otázky profesní orientace apod. Dále jsou řešeny konkrétní problémy z praxe, náměty setkání vycházejí z požadavků výchovných poradců.


 • Krizová intervence

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď".


 • Sociálně právní poradenství

- Pomoc při orientaci v základních právních předpisech a zdravotně sociálních souvislostech spojených se zdravotním postižením dítěte (náležitosti posuzování zdravotního stavu, přiznání mimořádných výhod, systém sociálních dávek
a sociální péče, adresář organizací poskytujících sociální služby, aj.)

- Informace a možnostech dávek a výhod pro lidi se zdravotním postižením

- Pomoc s vyplněním formulářů a podáním žádostí, případně s odvoláním

- Doprovod na úřad

- Informace o druzích a možnostech sociálních služeb

- Pomoc s vyplněním žádosti o sociální službu

- Změny v novém občanském zákoníku v oblasti svéprávnosti lidí se zdravotním postižením

- Informace o jiných poradenských organizacích, kontaktech na psychology, psychiatry, soudní znalce – psychiatry aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Radek (8. třída, 2010)

Aktuality (další)

29. 08. 2022

Záhájení nového šk. roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2023 od 8:30 hodin ve třídách. Podrobnosti pro zákonné zástupce naleznete MŠ zde a ZŠ zde

01. 06. 2022

JARNÍ JARMARK se vydařil. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Společně jsme si to užili. Foto k nahlédnutí v galerii. Článek v regionálním tisku zde. Děkujeme za milou reportáž pohledem rodiče.

29. 04. 2022

Zveme všechny rodiče a kamarády na prodejní JARNÍ JARMARK, který se uskuteční 20. 5. 2022. Podrobnosti v pozvánce zde.

Aktuální fotogalerie (další)

07. 06. 2022
Dětský den 2022
Lana_2022_nahled.JPG